Stahl Heidelberg GUK Sofrapli, Plimax, MBO, Planax, Wohlenberg, Eurotecnica, Muller Martini, Horizon, Duplo, Harris, Plockmatic, Uchida, Nagel, Theisen Bonitz, Bourg, C.P. Bourg, Panduro, FKS, Setmaster, Horizon, Osako, Hohner, MGI, Purlux, Newbind, Foldnak, COL-TEC, Falcovačka, skládačky, lepičky , věžová snášečka, vertikální snášečka, brožovačka , brožurovačka stroj pro lepenou vazbu V2, příklop, zlatičky, třístranný ořez, skládací stroje vazba V1, skládací stroj, archová snášečka, skládací zařízení, archové snášečky, brožurovačka, lepička knižních hřbetů, falcovací zařízení, falcovací stroje, děrování, děrovačka, Stitchliner, podtlakový vertikální snášecí stroj, UVarnish,  lepička, knižní vazba, kolátor, šička, šičky, linka na vazbu V1, sešívačka, lepička bloků, trojřez, lepená vazba, skládačka, lepičky bloků, třístranné ořezy, falcovací stroj, brožovačky, drátošičky, vazba V2, složková snášečka, falcovačky, trojořezy, grafopres, grafopress, trojřezy, snášečky, šitá vazba, drátošičky, knihařské stroje, složkové snášečky, brožurovačky, sešívačky, trojořez, trojřez, savkový nakladač, vzduchové nakládání, vakuové nakládání, podtlakové nakládání. UV lakování, UV lak,  zušlechtění tisku, šití drátem, šití skobkou, Robo-feeder.
Home          Profil firmy          Kontakt

Profil firmy
Copyright © 2010 by LIDO
Firma Duplo Corporation JAPAN byla založena v roce 1952. Během těchto let se vypracovala na absolutní špičku na náročném trhu průtiskových automatů a dokončovacích systémů. V pěti výrobních centrech zde vznikají unikátní koncepce kancelářských a polygrafických aplikací. Poslední léta DUPLO uvedlo jako první na světě např. superrychlé propojení duprinterů s počítačem pomocí SCSI, plně automatickou stolní falcovačku s detekcí formátu, ale hlavně automatizovanou linku V1 s automatickým přestavením formátu - pro falcování a šití - předchůdce dnešního Systemu 5000. Výroba tradičních strojů je doplňována o jejich integraci s novými metodami digitálního elektronického tisku. V současnosti firma Duplo přináší na trh unikátní kategorii dokončovacích strujů pro digitální tisk - finisherů. Tato strategie přináší Duplu vysokou úspěšnost a neuvěřitelnou expanzi na současném trhu. Energie, zkušenost a znalost potřeb zákazníka jsou největší výhodou členů Duplo týmu na všech úrovních.
Firma Zdeněk Všetička - LIDO je jednou z firem, která přivedla v polovině 90. let značku DUPLO na český trh. V letech 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 byla firma Zdeněk Všetička-LIDO, vyhodnocena jako nejlepší autorizovaný Duplo dealer v ČR. Od května 2011 působí firma Zdeněk Všetička-LIDO jako autorizovaný Duplo dealer MPR (Mini Print Room). Jako poděkování firmě DUPLO vznikly i tyto informační stránky, kde můžete nalézt ucelený přehled o produktech Duplo. S problematikou dokončovaní a výběrem nejvhodnějších strojů Vám rádi pomůžeme  na naší kontaktní adrese.

                               ________________________________________________________

                                                STRUČNÝ PŘEHLED UŽÍVANÝCH POJMŮV
ěříme, že naše stránky navštíví i laická veřejnost. Právě pro ni jsme připravili stručné vysvětlení některých pojmů na našich stránkách:

Knihařské stroje
= obecná kategorie níže uvedených strojů pro knižní vazbu a dokončující operace pro tisk jako skládání, snášení, vázání, šití, lepení, a řezání.

Brožurovačk
a = falcovačka/sešívačka - zařízení pro výrobu brožur šitou vazbou V1 nebo V3 (viz níže). Připravené listy papíru jsou sešity, složeny v polovin
ě a popřípadě i ořezány na vhodný formát.

Čelní ořez = trimmer - zařízení připojené za brožurovačku ořízne přečnívající listy papíru na požadovaný rozm
ěr.

Trojořez = trojřez - zařízení připojené za brožurovačku ořízne listy papíru na požadovaný rozm
ěr ze tří stran.

Duprinter = digitální duplikátor = průtiskový automat - patří do kategorie rozmnožovacích zařízení a pracuje na stejném principu jako např. copyprinter Risograph, či Priport, t.j. sám si vyrábí tiskové matrice metodou propálení mikrootvorů, kterými prosakuje barva, jež se otiskuje na papír. N
ěkdy se těmto zařízením říká nesprávně rychlokopírky. I když duprinter vypadá podobně a umožňuje rychlost tisku až 120/min., jeho technologie i nasazení je jiné. Klasický kopírovací přístroj má neměnné náklady na jednu kopii, zatímco cena za kopii u duprinteru je nepřímo závislá počtu kopií - čím vyšší počet kopií tím je jedna každá kopie levnější. Jeho nasazení je vhodné cca od 50 po několik tisíc stejných kopií z jednoho originálu.

Falcovačka = skládačka, skládací stroj, skládací automat - překládá papíry na jeden nebo více skladů n
ěkolika způsoby např. sklad "Z" nebo "C". Mohou tak vznikat "harmonikové" prospekty.

Lepička = stroj pro lepenou vazbu V2 - přístroj nanáší na hřbet připraveného bloku listů horké lepidlo ( hot melt ), nebo PUR, poté lisováním přilepí papírovou obálku. Vzniká tak nejužívan
ější knižní vazba posledních let.

Linka V1 - soustava strojů umož
ňující z volných listů vyrábět brožury, sešity nebo časopisy šité kovovými sponami.

Snášečka = snášecí zařízení = kolátor = kolektor - zařízení odstra
ňující nepříjemnou ruční práci při kompletování jednotlivých listů do dokumentu. Snášečka se sestává z několika přihrádek. Do první přihrádky obsluha naloží štos listů č.1, do druhé listy č.2... atd. Snášečka z každé přihrádky odebere jeden list, seřadí je a vše vyloží do zásobníku. Listy mohou být dále zpracovány brožurovačkou, nebo lepičkou.

Marketingová snášečka = speciální typ snášečky pro direct marketing. Umož
ňuje snášet volné listy rozdílných formátů i gramáží, složené listy, brožury, atypické tvary tiskovin.

Finisher = stroj dokočovací operace po digitálním tisku. Ořez okrajů, příčný i podélný rozřez, rylování, bigování, rýhování ,perforování a následný sklad - vše v jenom průchodu.

UV lakovací stroj = stroj pro zušl
ěchtění tiskovin pomocí nanášení vrstvy UV laku, výsledný povrch tiskoviny je lesklý nebo matný v závislosti typu laku.

Vazba V1 = vazba kovovou sponou (sponami) na hřbetu výrobku. Typickým příkladem je např. školní sešit.

Vazba V2 = lepená vazba do tvrdé papírové obálky. Nejčast
ějším představitelem je většina současných knih - paperback.

Vazba V3 = vazba kovovou sponou (sponami) n
ěkolik mm od okraje dokumentu. Typickým příkladem dokument šitý kancelářskou sešívačkou.


            ____________________________________________________________________________

Právní podmínky použití stránek www.duplo.cz
ŽÁDÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, ABY SE SEZNÁMILI S TĚMITO PODMÍNKAMI.
Vstupem na tuto stránku souhlasíte se všemi podmínkami a ustanoveními zde uvedenými.

Tyto webové stránky jsou provozovány fyzickou osobou Zden
ěk Všetička -LIDO zapsanou  u živnostenského odboru Městského úřadu Šternberk dne 3.4.2002 pod č.j.MŽÚ/201/02/Wol dále jen provozovatelem.

S ohledem na tyto smluvní podmínky se každý uživatel t
ěchto internetových stránek zavazuje dodržovat a respektovat všechna autorská práva, obchodní značky a nebo další vlastnická práva zde obsažená.
Jakékoli neoprávn
ěné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR nebo s mezinárodním právem.Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských práv, soukromí a reklamních práv.

Všechny obchodní značky, prodejní značky a loga nalezená na této stránce jsou registrovanými nebo neregistrovanými značkami výrobců nabízeného zboží a slouží pouze k přesnému označení nabízeného zboží.

Obsah t
ěchto stránek nikoho neopravňuje k použití ochranné známky, značky nebo využití jiného autorského práva bez písemného souhlasu vlastníka těchto práv.

INFORMACE A SOUVISEJÍCÍ VYOBRAZENÍ NA TÉTO STRÁNCE JSOU POSKYTNUTY “TAK JAK JSOU”, TEDY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI KONKLUDENTNÍ. SPOLEČNOST A JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TĚCHTO INFORMACÍ VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ SMLOUVY.
Provozovatel neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost či úplnost informací. Provozovatel neručí a nenese odpov
ědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací na stránkách.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez oznámení provád
ět změny v informacích, materiálu, vybavení, technických podmínkách nebo v modelech resp. dostupnosti těchto stránek.
Případné použití jejich obsahu pro jiné než jeho vlastní použití je pouze po schválení provozovatele t
ěchto stránek.
Provozovatel učinil a činí všechna rozumn
ě předvídatelná opatření aby obsah stránek byl aktuální a bezpečný.

PROVOZOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDUJÍCÍ, NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ŠKODY ZAKLADAJÍCÍ TRESTNÝ ČIN VZNIKLÉ BĚHEM PŘÍSTUPU NA TUTO STRÁNKU NEBO PŘI JEJÍM POUŽITÍ NEBO V PŘÍSTUPU ČI POUŽITÍ STRÁNKY, NA KTEROU BYLO ODKÁZÁNO.
Tato stránka může odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány provozovatelem. Provozovatel nenese odpov
ědnost za obsah stránek, na které je odkazováno a odkázání neznamená schválení těchto stránek.
Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpov
ědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů.
Pokud by jakýkoli uživatel stránky reagoval na informace včetn
ě údajů z formulářů jako jsou různé dotazy, komentáře, návrhy nebo podobné údaje týkající se obsahu jakéhokoli dokumentu, nebudou tyto informace považovány za důvěrné, spadající pod vlastnická práva jiného subjektu než provozovatele. Provozovatel takovýmito informacemi není nijak vázán a je oprávněn tyto informace a údaje volně reprodukovat, používat, zveřejnit a distribuovat tyto informace bez omezení. Dále s ohledem na tyto informace a údaje bude Provozovatel oprávněn tyto volně užit stejně tak relevantních nápadů, konceptů, know-how nebo technologií a to bez omezení pouze na vývoj, výrobu a uvedení na trh.
Upozor
ňujeme uživatele stránek, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě Internet nelze zaručit. Zasílané Informace jsou určeny výhradně pro potřebu provozovatele stránek.

Provozovatel nebude prostřednictvím webových stránek shromažďovat žádné informace o uživateli pokud tak uživatel neučiní dobrovoln
ě použitím některých z uvedených emailových adres na těchto stránkách.
Provozovatel neposkytne tato data nikomu dalšímu pokud o to nebude požádán právn
ě závaznou cestou.